Sáu Pháp Tu Dự Bị Trước Khi Hành Thiền

Sáu pháp tu chuẩn bị rất quan trọng, và tự thân chúng cũng khá đầy đủ để khởi đầu hành trì Phật giáo của mình. Sáu pháp tu là: (1) quét dọn và làm sạch phòng thiền, và trưng bày các biểu tượng thân, khẩu, ý của Đức Phật; (2) thu thập phẩm vật cúng dường và sắp đặt chúng một cách đẹp đẽ; (3) sắp xếp tọa cụ thích hợp, ngồi theo tư thế bát điểm, quy y và phát bồ đề tâm; (4) quán tưởng ruộng phước dồi dào để tiến triển tâm linh; (5) hành trì pháp tu Thất chi nguyện và cúng dường mạn đà la; và (6) tạo nguồn cảm hứng của chư đạo sư của dòng truyền thừa trong dòng tâm thức của mình.

Top