Study buddhism buddha 410

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống ở Ấn Độ và biên giới của Nepal hơn 2500 năm trước. Nhờ kinh nghiệm bản thân và công phu thiền định thâm sâu, Đức Phật đã chứng ngộ được chân tánh của thực tại. Nhờ vậy, ngài đã hoàn toàn tiêu diệt mọi sự mê lầm và khiếm khuyết, chứng ngộ tất cả tiềm năng và thành tựu giác ngộ. Đức Phật đã dùng quãng đời còn lại để trao truyền tuệ giác, chỉ dẫn cách tu tập để chúng sanh cũng có thể tự mình thoát khỏi những khó khăn trong đời sống.

Top