Study buddhism buddha 410

พระศากยมุนีพุทธเจ้า

พระศากยมุนีพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ในประเทศอินเดีย และบริเวณเขตชายแดนประเทศเนปาลราว 2500 กว่าปีที่แล้ว พระพุทธองค์ได้ตระหนักถึงธรรมชาติของความเป็นจริงผ่านประสบการณ์ส่วนตัวและการทำสมาธิที่ลึกซึ้ง พระองค์จึงทรงขจัดความสับสนและข้อบกพร่องทั้งปวง ทรงบรรลุถึงศักยภาพทั้งหมดของพระองค์ และทรงบรรลุถึงการตรัสรู้ พระองค์ทรงใช้ชีวิตที่เหลือในการถ่ายทอดความรู้แจ้ง และทรงแสดงวิธีให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความยากลำบากในชีวิตเช่นเดียวกัน

Top