Study buddhism buddha 410

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་དང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་ལོ་ ༢༥༠༠ གོང་བཞུགས་ཤིང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དམ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་རེད།  དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་རྨོངས་པ་དང་སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྤངས་ནས་རརང་གི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྟོགས་ཏེ། སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཅིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་རེད། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ལྷག་མ་ཡོངས་ནང་གི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་འཆད་སྤེལ་གནང་བ་དང་།  གཞན་རྣམས་ཀྱང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟན་གནང་མཛད། 

Top