Study buddhism tsongkhapa 400

Tông Khách Ba

(Tsongkhapa)

Tông Khách Ba (1357 – 1419) là nhà cải cách vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng. Ngài chủ trương việc tuân thủ giới luật nghiêm ngặt và làm sáng tỏ nhiều điểm thậm thâm nhất trong triết học Phật giáo và hành trì Mật điển. Truyền thống Gelugpa bắt nguồn từ ngài đã trở thành hình thức chủ yếu của Phật giáo ở Tây Tạng.

Top