A-đề-sa (982-1054) đã khôi phục toàn bộ giáo pháp về lòng bi tại Nam Dương và truyền bá chúng trở lại Ấn Độ. Khi được thỉnh mời đến Tây Tạng để sửa sai sự hiểu lầm về Phật pháp, ngài đã tái thiết giáo pháp thanh tịnh ở đó. Truyền thống Kadampa ở Tây Tạng bắt nguồn từ các đệ tử của ngài.

Top