พระอติศะ (982-1054) ได้ฟื้นเอาคำสอนพระพุทธศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องความเห็นอกเห็นใจจากประเทศอินโดนีเซียกลับมาเผยแพร่ที่อินเดียอีกครั้ง ท่านได้รับนิมนต์ไปธิเบตเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและได้สถาปนาคำสอนอันบริสุทธิ์ขึ้นใหม่อีกครั้งในที่นั่น ศิษย์ของท่านเป็นผู้สืบทอดนิกายกดัมปะ

Image source: himalayanart.org

Top