Study buddhism ling rinpoche 400

Yongdzin Ling Rinpoche

Yongdzin Ling Rinpoche (1903 – 1983), Trợ Giáo Chính của Đức Dalai Lama thứ 14 và vị Ganden Tripa thứ 97, là bậc tinh thông về cả Kinh điển lẫn Mật điển. Ngài là người nắm giữ dòng truyền thừa và truyền thụ các pháp tu Mật điển Vajrabhairava, Guhyasamaja and Kalachakra. Là vị thứ sáu trong dòng tái sinh của mình, ba vị Ling Rinpoche trước đây đều là trợ giáo của các Đức Dalai Lama và giữ chức vị Ganden Tripa.

Top