Study buddhism dalai lama web

Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn

Đức Dalai Lama (1935 – hiện tiền) là lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Ngài được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989 và đã vân du không mỏi mệt khắp nơi trên thế giới, đề cao ba cam kết chính của ngài: làm người thì có những giá trị căn bản của con người là lòng bi mẫn, tha thứ, khoan dung và kỷ luật bản thân; làm một hành giả tôn giáo thì có tinh thần hòa hợp tôn giáo và thấu hiểu; và làm người Tây Tạng thì bảo tồn hòa bình và tinh thần bất bạo động của nền văn hóa Phật giáo ở Tây Tạng.

Top