គាមពោព: (១០៧៩ ដល់ ១១៥៣) គឺជាសាវកដ៏សំខាន់នៃលោកគ្រូ យោគី មីឡារេ៉ប៉ា ជាតិទីបេ។ នៅក្នុងការបង្រៀននៃ រតន:លម្អរនៃការរំដោះទុក្ខ (The Jewel of Ornament of Liberation)។ លោកគ្រូ គាមពោព: បានរួមបញ្ចូលគ្នា នូវវិធីអប់រំចិត្ត ពីនិកាយ កាដាប៉ា និងការបង្រៀនមហាមុទ្រ្តា អំពីធម្មជាតិនៃចិត្ត។ សាលាព្រះពុទ្ធសាសនា ដាគប៉ូ កាគីយូ (Dagpo Kagyu) ទាំង១២ គឺផ្តើមឡើងតាមលោកគ្រូ គាមពោព:ផ្ទាល់ និងសាវករបស់ព្រះអង្គ ដែលមានព្រះនាមថា ផាគមូទ្រូប៉ា (Pagmodrupa)៕

Top