ព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេ

ព្រះពុទ្្ធសាសនាទីបេ គឺមានតែមួយលេចធ្លោ ទៅលើរបៀបនៃការបង្ហាត់បង្ហាញ នូវវិសាលភាពទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទទួលយក។ ដើម្បើអោយមានប្រយោជន៏រិតតែច្រើន យើងអានហើយធ្វើការវិភាគ និងធ្វើសមាធិទៅលើចំណុចទាំងនោះ ម្តងហើយម្តងទៀត តាមតែយើងប្រាថ្នា ដើម្បីឲ្យចំណុចទាំងនោះ ក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់យើង។
Top