គុណតម្លៃសកល

គុណតម្លៃជាសកល នៃសេចក្តីល្អ ភាពកក់ក្តៅ ភាពស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីមេត្តា ត្រូវបានអោយតម្លៃពីអ្នករាល់គ្នា។ គុណតម្លៃទាំងអស់នោះហើយ វាជាគន្លឹះនាំយើងទៅកាន់ មិត្តភាព និងសុភមង្គលដ៏យូរអង្វែង៕​
Top