ផែនទីគេហទំព័រ

អំពីពួកយើង

បរិច្ចាគទាន

FAQ

វីដេអូ

សទ្ធានុក្រម

សារៈសំខាន់

គុណតម្លៃសកល

សម្រេចបានសន្តិភាពតាមរយៈសន្តិភាពពីខាងក្នុង

ទទួលបាននូវសុភមង្គលផ្លូវចិត្តតាមរយៈក្រមសីលធម៍

សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាស្តីអំពីមេរោគកូរ៉ូណាៈការសូត្រថ្វាយបង្គំបន់ស្រន់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ

ក្រមសីលធម៍លើសពីសាសនា

របៀបដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយសីលធ៍ម

សេចក្តីមេត្តាជាប្រភពនៃសុភមង្គល

ដាឡៃឡាម៉ាស្តីពីខួបលើកទី៥០នៃទិវាផែនដី

ការដឹកនាំជីវិតដ៏មានន័យ

សារចំពោះថ្ងៃវិសាខបូជាពីសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ា

ស្វែងរកសន្តិភាពខាងក្នុងនិងសេចក្តីពេញចិត្ត

ភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីជឿទុកចិត្តនិងមិត្តភាព

ពិភពលោកគួរតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបស្របគ្នាជាសកលចំពោះមេរោគកូវិដ១៩

តើអ្វីទៅគឺជា….

តើអ្វីជាសរណៈគមន៏?

តើចិត្តជាអ្វី?

តើអ្វីទៅជាការត្រាស់ដឹង?

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់?

តើពុទ្ធសាសនាជាអ្វី?

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីមេត្តា?

ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាជាគោលចំនួន១០

តើអ្វីជាសុភមង្គល?

តើក្រមសីលធម៌ជាអ្វី?

តើសមាធិជាអ្វី?

ចំណាយពេលមួយថ្ងៃរស់នៅក្នុងជីវិតនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា

តើអរិយៈសច្ចៈបួនជាអ្វី?

តើអ្វីជាការបដិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា?

តើកម្មជាអ្វី?

តើរបៀប….

គន្លឹះ៨យ៉ាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសេចក្តីសុខ

គន្លឹះ៨យ៉ាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីទប់ទល់នឹងកំហឹង

របៀបអភិវឌ្ឍសេចក្តីមេត្តា

របៀបទប់ទល់នឹងការប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាគូ

របៀបធ្វើសមាធិ

វិធី១១យ៉ាងដើម្បីជួយអ្នកដ៏ទៃ

គោលការណ៍៥ចំណុចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ច

របៀបទប់ទល់នឹងសំភារៈនិយម

របៀបអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់

គន្លឹះណែនាំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសំរាប់ជីវិត

របៀបទប់ទល់នឹងជម្ងឺថប់អារម្មណ៏​

ព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេ

អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា

សារជាមូដ្ឋាននៃអង្គព្រះពុទ្ធ

ពិភពនៃព្រះពុទ្ធសាសនា

របៀបក្នុងការសិក្សាពុទ្ធសាសនា

មាគ្គាឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រាស់ដឹង

គ្រូសាសនា

Top