ផែនទីគេហទំព័រ

អំពីពួកយើង

បរិចាកទាន

FAQ

វីដេអូ

សទ្ធានុក្រម

សារៈសំខាន់

គុណតម្លៃសកល

ក្រមសីលធម៍លើសពីសាសនា

ការដឹកនាំជីវិតដ៏មានន័យ

សេចក្តីមេត្តាជាប្រភពនៃសុភមង្គល

ដាឡៃឡាម៉ាស្តីពីខួបលើកទី៥០នៃទិវាផែនដី

ទទួលបាននូវសុភមង្គលផ្លូវចិត្តតាមរយៈក្រមសីលធម៍

ពិភពលោកគួរតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបស្របគ្នាជាសកលចំពោះមេរោគកូវិដ១៩

សារចំពោះថ្ងៃវិសាខបូជាពីសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ា

ភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីជឿទុកចិត្តនិងមិត្តភាព

ស្វែងរកសន្តិភាពខាងក្នុងនិងសេចក្តីពេញចិត្ត

របៀបដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយសីលធ៍ម

សម្រេចបានសន្តិភាពតាមរយៈសន្តិភាពពីខាងក្នុង

សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាស្តីអំពីមេរោគកូរ៉ូណាៈការសូត្រថ្វាយបង្គំបន់ស្រន់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ

តើអ្វីទៅគឺជា….

តើពុទ្ធសាសនាជាអ្វី?

ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាជាគោលចំនួន១០

តើអ្វីជាសុភមង្គល?

តើអ្វីជាសរណៈគមន៏?

តើសមាធិជាអ្វី?

ចំណាយពេលមួយថ្ងៃរស់នៅក្នុងជីវិតនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា

តើអ្វីជាការបដិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា?

Top