การเรียนรู้ SEE: โครงร่างประเด็นสำคัญ

โครงสร้างโดยสังเขปของการเรียนรู้ทางสังคม อารมณ์ และจริยธรรม มหาวิทยาลัยเอมอรี่

ขอบเขตบุคคล (Personal Domain)

การใส่ใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง

การใส่ใจร่างกายของเราและความรู้สึกต่าง ๆ

 • ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา
 • สังเกตภาวะการกระตุ้นที่สูงไปและต่ำไป (ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเซื่องซึม ความหดหู่ ฯลฯ)
 • ทำความเข้าใจว่าการมีร่างกายที่สมดุลรู้สึกอย่างไร

การใส่ใจอารมณ์และความรู้สึก

 • ใส่ใจจิตใจของเราด้วยวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การเจริญสติ

ปฏิบัติตามแผนที่ของจิตใจ

 • สามารถระบุอารมณ์ ลักษณะของอารมณ์เหล่านั้น และสิ่งที่ทำให้เกิดและสนับสนุนอารมณ์เหล่านั้น
 • เรียนรู้วิธีการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ที่ทำลายก่อนที่อารมณ์เหล่านั้นจะกลายเป็นภาวะทางอารมณ์ที่ไม่สามารถจัดการจัดการได้

การมีเห็นอกเห็นใจต่อตัวเอง

ทำความเข้าใจอารมณ์ในบริบท

 • ใช้การคิดวิเคราะห์ในการพิจารณาว่าอารมณ์ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับคุณค่า ความจำเป็น และความคาดหวังของเราอย่างไร
 • ตระหนักถึงคุณค่าของเราและปลูกฝังการเห็นคุณค่าในตัวเองและความมั่นใจภายใน

การยอมรับตัวเอง

 • มีมุมมองที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงเกี่ยวกับข้อจำกัดและศักยภาพของเรา
 • ปลูกฝังความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น ความถ่อมตัว และความกล้าหาญภายใน
 • ทำความเข้าใจว่าความผิดหวังและความความทุกข์ยากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต

การกำกับตัวเอง 

สร้างความสมดุลให้ร่างกาย (ทำให้ร่างกายทางกายภาพของเราอยู่ในภาวะที่มีความกระตือรือร้น มีความยืดหยุ่น และมีความสมดุล) โดย

 • จัดหาแหล่งทรัพยากรที่เราสามารถเข้าถึงได้ เช่น เพื่อน สถานที่โปรด หรือความทรงจำดี ๆ
 • สร้างการมีสายดิน ที่เรากำหนดวัตถุที่ทำให้เรารู้สึกถึงการค้ำจุนหรือการมีสายดิน
 • กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โยคะ ไทชิ การฟังเพลง การวาดภาพ หรือการทำสมาธิ

การควบคุมกระบวนการทางความรู้ความเข้าใจและแรงกระตุ้น

 • พัฒนาทักษะการใส่ใจของเรา เพื่อการรักษาการใส่ใจโดยไม่เผลอไผลไปกับสิ่งฟุ้งซ่าน

การนำทิศทางอารมณ์

 • สร้างการแยกแยะทางอารมณ์เพื่อรับรู้ว่าอารมณ์แบบใดมีประโยชน์และแบบใดมีอันตราย
 • ทำให้การแยกแยะดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกกล้าหาญและความมั่นใจในตนเอง ทำให้เราสามารถควบคุมภาวะทางอารมณ์ได้แทนที่จะให้ภาวะเหล่านั้นควบคุมเรา

ขอบเขตสังคม (Social Domain)

ความตระหนักรู้ระหว่างบุคคล

การใส่ใจความเป็นจริงทางสังคมของเรา

 • ทำความเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์สังคม
 • สำรวจว่าผู้อื่นมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของเราอย่างไร

การใส่ใจความเป็นจริงที่เรามีร่วมกับผู้อื่น

 • ทำความเข้าใจว่าผู้อื่นมีชีวิตทางอารมณ์เหมือนกับเรา
 • มองว่าพวกเรามีความเหมือนกัน เพราะเราต่างก็มีความต้องการ ความจำเป็น และความกลัวเหมือนกัน
 • เคารพข้อเท็จจริงที่ว่าความต้องการ ความจำเป็น และความกลัวแตกต่างกันสำหรับแต่ละคน

การเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความแตกต่าง

 • พิจารณาว่าเราต่างมีประสบการณ์ชีวิตเฉพาะตัวที่ส่งอิทธิพลต่อตัวเรา
 • ทำความเข้าใจว่าความแตกต่างสามารถนำพาเราให้มาอยู่ร่วมกันได้แทนที่จะสร้างความห่างเหินระหว่างกัน

การมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

ทำความเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นในบริบทนั้น

 • ทำความเข้าใจว่าการกระทำของผู้อื่นได้รับแรงกระตุ้นจากอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความจำเป็นที่เป็นพื้นฐานของเรื่องนั้น
 • โต้ตอบการกระทำของผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ แทนที่จะใช้ความโกรธและการตัดสิน

การเห็นคุณค่าและปลูกฝังความความมีน้ำใจและความเห็นอกเห็นใจ

 • สำรวจว่าแบบไหนคือความความเห็นอกเห็นใจและแบบไหนไม่ใช่ความความเห็นอกเห็นใจ
 • ให้คุณค่าความความเห็นอกเห็นใจในฐานะสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้เราปรารถนาที่จะปลูกฝังมัน

การเห็นคุณค่าและปลูกฝังอุปนิสัยทางจริยธรรมแบบอื่น

 • มองว่าการเป็นเจ้าของวัตถุต่าง ๆ อย่างเดียวไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับความจำเป็นทั้งหมดของเราได้
 • สำรวจคุณสมบัติภายในที่นำพาประโยชน์มาสู่ชีวิตเรา
 • พิจารณาเกี่ยวกับผลเสียของทัศนคติการเอาแต่ใจตัวเอง
 • สร้างความเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการให้อภัยผู้อื่น

ทักษะด้านความสัมพันธ์

การฟังด้วยความเอาใจเขามาใส่ใจเรา

 • ฟังผู้อื่นอย่างเปิดใจ
 • ปฏิบัติ “การฟังในเชิงลึก” ซึ่งเราจะฟังผู้อื่นโดยไม่แสดงความคิดเห็นหรือทำการตัดสิน

การสื่อสารที่มีทักษะ

 • พัฒนาความสามารถในการสื่อสารในลักษณะที่เป็นประโยชน์และเสริมพลังให้กับตัวเราและผู้อื่น
 • โต้วาทีในหัวข้อต่าง ๆ กับเพื่อนและเลือกข้างที่เรามักจะไม่เห็นด้วย

การช่วยเหลือผู้อื่น

 • เข้าร่วมในบริการชุมชน งานอาสาสมัคร และการสุ่มแสดงน้ำใจ

การเปลี่ยนแปลงข้อขัดแย้ง

 • เรียนรู้การนำทางข้อขัดแย้งให้ประสบความสำเร็จ
 • พัฒนาความสันติภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสันติภายนอก

ขอบเขตทั่วโลก (Global Domain)

การเห็นคุณค่าของการพึ่งพากันและกัน

ทำความเข้าใจระบบที่พึ่งพากันและกัน

 • ทำความเข้าใจว่าการพึ่งพากันและกันเป็นกฎแห่งธรรมชาติและเป็นความเป็นจริงขั้นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์
 • มองว่าเราไม่สามารถมีชีวิตรอดได้โดยปราศจากผู้อื่น

บริบทของระบบที่บุคคลอาศัยอยู่

 • สร้างความรู้สึกกตัญญูรู้คุณต่อผู้อื่น
 • พัฒนาความตระหนักรู้ในเชิงลึกขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของเราในการส่งอิทธิพลต่อชีวิตของผู้อื่น
 • สร้างปณิธานเพื่อลงมือกระทำสิ่งที่สร้างความเป็นดีอยู่ดีในวงกว้างขึ้น

การตระหนักถึงมนุษยธรรมที่เรามีร่วมกัน

การเห็นคุณค่าความเท่าเทียมกันขั้นพื้นฐานของทุกคน

 • ตระหนักว่ามนุษย์ทุกหนทุกแห่งมีความเท่าเทียมกันขั้นพื้นฐานในความต้องการที่จะมีความสุขและไม่อยากเป็นทุกข์
 • ขยายขอบเขตความเอาใจเขามาใส่ใจเราไปสู่ผู้ที่อยู่นอกเหนือ “กลุ่มวงใน” ของเรา

การเห็นคุณค่าที่ระบบต่าง ๆ ส่งผลต่อความเป็นดีอยู่ดีของเรา

 • วิเคราะห์ระบบทางวัฒนธรรม การเมือง และสังคมที่ส่งผลต่อเราโดยการสนับสนุนคุณค่าเชิงบวก หรือการทำให้ความเชื่อที่เป็นปัญหาและความไม่เท่าเทียมกันคงอยู่ต่อไป

การมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนและในทั่วโลก

ศักยภาพของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนและในโลก

 • ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะมีข้อจำกัด เราก็มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ด้วย
 • มองว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับเล็กมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงระดับทั่วโลก

เข้าร่วมแก้ปัญหาทางชุมชนและในทั่วโลก

 • รับรู้ถึงระบบต่าง ๆ ที่เราอาศัยอยู่และความซับซ้อนของระบบเหล่านั้น
 • ประเมินผลของการกระทำต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาว
 • ลดอิทธิพลของอารมณ์เชิงลบและความลำเอียง
 • ปลูกฝังทัศนคติเปิดใจ ร่วมมือ และถ่อมตนทางปัญญา
 • พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบัติใด ๆ


หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านโครงสร้างการเรียนรู้  SEE ฉบับเต็มและเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ๆ  ของศูนย์อนุปัสสนาวิทยาและจริยธรรมบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ (Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics)

Top