تعلیم ذهن در زندگی روزانه: چیز خاصی وجود ندارد

ما یک احساس درونی «من» ‌داریم، مرکز جهان که هر صبح برمی‌خیزد و هر شب می‌خوابد و احساسات بسیاری را تجربه می‌کند. این «من» همیشه در جستجوی شادی است و از مشکلات اجتناب می‌کند، اما زندگی هرگز آنطور که می‌خواهد پیش نمی‌رود. با ارزیابی دوباره این «من» و ارتباط آن با «دیگران» می‌توانیم در برابر مشکلاتی که پیش می‌آید ذهنی بازتر، آرام و شاد داشته باشیم.

Top