Study buddhism nagarjuna 400

นาคารชุนะ

พระนาคารชุนะ (ศตวรรษที่สองของสากลศักราช) เป็นผู้ก่อตั้งนิกายมัธยามกะ (ทางสายกลาง) ในพระพุทธศาสนาสายมหายาน งานเขียนของท่านเกี่ยวกับความว่างเปล่า (สุญญตา) อธิบายในเชิงลึกถึงทรรศนะที่ลึกซึ้งที่สุดของความเป็นจริง

Image source: himalayanart.org


Top