នាគរជន (សត្តវត្សទី២នៃគ្រឹះសករាជ) គឺជាស្ថាបនិកនៃសាលាទស្សន: មជ្ឈិមាគ្គ (ផ្លូវកណ្តាល) នៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយាន៕ ការសរសេររ៉ាយរ៉ាប់របស់ព្រះអង្គនៃ សុញ្ញភាព ឬ ភាពសូន្យ គឹពន្យល់សុីជម្រៅនៃទស្សន:ស្តែងពីសភាវ:ពិត៕

Top