Study buddhism atisha 400

พระอติสะ

พระอติสะ (982-1054) ได้ฟื้นฟูและนำเอาคำสอนพุทธศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องความกรุณาจากประเทศอินโดนีเซียกลับมาเผยแพร่ที่อินเดียอีกครั้ง ท่านได้รับเชิญไปธิเบตเพื่อแก้ไขคำสอนให้ถูกต้องและได้นำคำสอนพุทธศาสนาที่ถูกต้องดั้งเดิมกลับมาสถาปนาขึ้นอีกครั้งในธิเบต ศิษย์ของท่านเป็นผู้สืบทอดนิกายกดัมปะนี้

Top