Study buddhism dalai lama web

องค์ดาไลลามะที่ 14

องค์ดาไลลามะที่ 14 (1935- ถึงปัจจุบัน) พระองค์ท่านเป็นประมุธพุทธศาสนาธิเบต ท่านได้รับรางวัลโนเบิล สาขาสันติภาพ ในปี1989  ท่านดาไลลามะเดินทางไปที่ต่างๆทั่วโลกโดยไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อสั่งสอนเผยแพร่หลักยึดมั่นสำคัญสามประการคือ คุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ความเมตตากรุณา การให้อภัย ขันติธรรมและการควบคุมตนเอง ในบทบาทท่านในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมท่านพูดถึงเรื่องความเข้าใจและความสามัคคีปรองดองในศาสนาแต่ละศาสนา และอีกบทบาทหนึ่งของท่านในฐานะพลเมืองธิเบต ท่านได้พูดถึงการรักษาวัฒนธรรมพุทธศาสนาธิเบตในแนวทางสันติภาพและอหิงสา 

Top