Study buddhism geshe ngawang dhargyey

ເກເຊ ງາວັງ ດາກເຍ

ເກເຊ ນາວັງ ດາກເຍ (1925-1995) ຖືວ່າເປັນອາຈານມີຊື່ທາງພຸດທະສາສະໜາອົງ ໜຶ່ງ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ວັດເສຣາ ເຈ, ເພິ່ນໄດ້ຝຶກທັມໃຫ້ແກ່ອາຈານ (ຕຸລ໌ກູ) 9 ອົງ ທີ່ກັບຊາດມາເກີດ, ແລະ ຄົນຕາເວັນຕົກອີກຫຼາຍພັນ. ໂດຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ ອົງດາໄລ ລາມະ ໃຫ້ເປັນອາຈານສອນຄົນຕາເວັນຕົກ ອົງທຳອິດທີ່ຫໍສະໝຸດເອກະສານ ເມືອງດາຣຳສາລາ, ເພິ່ນໄດ້ສອນຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນເວລາ 13 ປີ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເດີນທາງສອນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາດົນນານ, ເພິ່ນໄດ້ກໍ່ຕັ້ງສູນພຸດທະສາສະໜາດາກເຍ ໃນເມືອງ ດູນີດິນ, ປະເທດນິວ ຊີແລນ, ແລະ ສອນທັມຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນເຖິງວາລະສຸດທ້າຍຂອງເພິ່ນ.

Top