Study buddhism gampopa 400

กัมโปปะ

กัมโปปะ (1079-1153) เป็นศิษย์เอกของท่านโยคีธิเบตมิลาเรปะ ในคำสอนอาภรณ์อัญมณีแห่งความหลุดพ้น ท่านได้รวมเอาคำสอนวิธีการฝึกจิตของนิกายกดัมปะเข้ากับคำสอนเรื่องมหามุทราอันว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของจิต ท่านและศิษย์ของท่าน คือ ปักโมดุปะได้เป็นผู้ก่อตั้งสำนักความคิด ดักโป กายู 12 แห่ง

Top