ਗ੍ਰੇਡਡ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ 84,000 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਵਿੱਚ "ਲਾਮ-ਰਿਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Top