ปฐมบทสู่การปฏิบัติฌาน

มักมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานคำสอนไว้ 84,000 ประการ เนื่องจากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นมีทั้งหัวข้อและขอบเขตที่กว้างขวางและแตกต่างกันมาก แม้การอ่านพระสูตรทั้งหลายจะสามารถให้ประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างยิ่ง การกลั่นกรองแก่นแท้ของคำสอนเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริงมักเป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก สำหรับกรณีนี้ เราพึงพิจารณาปรมาจารย์ชาวอินเดียและชาวทิเบตที่ได้เตรียมการไว้ให้เราแล้ว ด้วยการเรียบเรียงสาสน์ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเป็นโปรแกรมตามลำดับขั้น อันเป็นที่รู้จักในภาษาทิเบตว่า “ลัม-ริม” ซึ่งเราสามารถปฏิบัติตามไปจนถึงการตรัสรู้

Top