ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਤੱਥ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 1. ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੋਜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 2. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 3. ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ।
 4. ਖਾਸ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 5. ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
 6. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਰੇਕ ਖੋਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੋਜੀ ਦਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:

 • ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ
 • ਧਰਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ
 • ਧਿਆਨ ਸਿਖਿਅਕ ਤਾਈ-ਚੀ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ
 • ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ: ਲੇਕ ਜਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਾਅਦੇ, ਬੋਧੀਸੱਤਾ ਵਾਅਦੇ, ਜਾਂ ਤੰਤ੍ਰਿਕ ਵਾਅਦੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨ:

 • ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
 • ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
 • ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
 • ਚੇਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੇਲੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ, ਭਿਕਸ਼ੂ, ਨਨ ਜਾਂ ਲੇਅ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਰਾਹੀਂ – ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਇਹ ਹਨ:

 1. ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 2. ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਮਝ
 3. ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲਚਸਪੀ
 4. ਧਰਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ
 5. ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨ
 6. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ
 7. ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਹਨ:

 1. ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ
 2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ
 3. ਇਸ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
 4. ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ:
 5. ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ
 6. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਜੋ ਸਥੂਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ
 7. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ
 8. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ
 9. ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ (ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ (ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ)।

ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ – ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ "ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ” ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ), ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਗੋਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੋਵੇਂ:

 1. ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ
 2. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝ ਸਵੈ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ
 4. ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ
 5. ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੂਪ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੋਸਟ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਰਗੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੋਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:

(1) ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਚੇਲੇ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਚੇਲੇ-ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਬੋਧੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

(2) ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬਿੰਦੂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਚੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(3) ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੋਧੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ (ਨੈਤਿਕ ਸੱਚ) ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ – ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੋਧੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਧੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

(4) ਸਵੈ-ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੋਧੀ ਚੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ; ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ਼ਾ (ਪਨਾਹ) ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਧੀ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ, ਉਸਾਰੂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਆਵਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਅ ਜਾਂ ਮੱਠੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੇਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਚਣ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੱਠਵਾਸੀ ਲੇਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚੇਲੇ ਅਕਸਰ ਲੇਅ ਜਾਂ ਮੱਠੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਥੈਰੇਪੂਟਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥੈਰੇਪੂਟਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

(5) ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ। ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀਵਤ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

"ਚੇਲੇ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ

ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਜਾਣਪੂਣਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਉਮੀਦਾਂ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾੜਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

(1) ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਰਹਿਸਮਈ ਪੂਰਬ" ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੌਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਨ, ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਤਤਕਾਲ ਚੇਲੇ" ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਾਰਲੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(2) ਦੂਸਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ/ਚਿਕਿਤਸਕ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ – ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਦੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਚਮਤਕਾਰ-ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ "ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ” ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। "ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ" ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(3) ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਮਹਾਨਤਾਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਆਤਮਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ" ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘਟੀਆ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਬੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Top