Study buddhism what is meditation

ਮਨ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਊਰਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

  • ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ
  • ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਆਚੇ ਹੋਣਾ
  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ
  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
  • ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਪਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬੋਧੀ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੋਧੀ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ: ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ।

ਦੇਖਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ, ਮਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਥਾਈਤਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਫਿਰ, ਸਥਿਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਧਿਆਨ

ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੋਫ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਚੈਨ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: "ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ।” ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ: ਸਾਡਾ ਮਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।

Top