Study buddhism aryadeva 400

พระอารยเทพ

พระอารยเทพถือกำเนิดในประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน ในครอบครัว เชื้อพระวงค์ราวช่วงกลางศตวรรษที่สองถึงศตวรรษที่สาม ตามตำนานเรื่องราวกล่าวว่าท่านกำเนิดจากดอกบัว เมื่อทรงพระเยาว์ได้ออกบวชและศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฏกจน แตกฉาน ก่อนจะเดินทางไปศึกษากับคุรุนาคารชุนที่เเคว้นอินเดียใต้ในช่วงราชอาณาจักรสาตะวาหนะอันอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าอุทัยภัทร พระเจ้าอุทัยภัทรเป็นผู้น้อมรับคำสอนของท่านนาคารชุนทั้งจากบทโศลกนิพนธ์คำสอนชื่อจดหมายถึงเพื่อนและมาลัยลํ้าค่า  ท่านอารยเทพได้ติดตามท่านพระอาจารย์นาคารชุนและได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ศรีปราวาตา เมื่อมองลงไปเป็นยอดเขาเมืองนาคารชุนโกณฑะ ในปัจจุบันอยู่ในรัฐอันธรประเทศในช่วงราชอาณาจักรสาตะวาหนะ

ในช่วงเวลานั้นมีพรามณ์รูปหนึ่งชื่อมาเชตะ สาวกลัทธิศิวะนิกาย พรามณ์รูปนี้ได้ท้าทายในการประลองโต้วาทีทุกคนที่เมืองนาลันทา ท่านอารยเทพได้เดินทางเพื่อการท้าการประลองนั้น ในระหว่างการเดินทางท่านได้พบกับหญิงชราที่พยายามสำเร็จในเวทย์มนต์คาถาหากได้รับดวงตาของบัณฑิตภิกษุ ท่านมอบดวงตาของท่านแก่หญิงชรานั้นเพราะความสงสารกรุณา เมื่อหญิงชรานั้นได้ดวงตาแล้ว กลับใช้ก้อนหินทุบดวงตาของท่านเสียด้วย นี่จึงเป็นที่มาว่าท่านมีดวงตาเพียงข้างเดียว ท่านอารยเทพเอาชัยชนะมาเชตะในการโต้วาทีและในการต่อสู้ด้วยเวทย์มนต์ มาเชตะยอมมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่นั้นมา

ท่านอารยเทพได้พำนักอยู่ที่เมืองนาลันทาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะกลับไปหาอาจารย์นาคารชุนอีกครั้งในช่วงหลังชีวิต  คุรุนาคารชุนได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ท่านก่อน จะมรณภาพลง ท่านอารยเทพได้สร้างวัดพุทธศาสนาขึ้นมากมายในอินเดียใต้ ท่านใช้เวลาสั่งสอนธรรมะและสถาปนาพุทธศาสนามหายานอย่างมั่นคง คัมภีร์พุทธศาสนาที่ท่านได้แต่ง คือ ตำรากวีนิพนธ์สี่ร้อยบทอันว่าด้วยเรื่องกรรมโยคะของพระโพธิสัตย์ ท่านอารยเทพได้เขียนอถรรถาจารย์อธิบายธรรมะเหมือนกับอาจารย์ของท่าน ท่านได้แต่งตำราอธิบายคัมภีร์ตันตระกุนหยาสมาจารย์Top