Study buddhism buddha 410

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุณี

พระพุทธเจ้าศากยมุณีมีชีวิตอยู่ในประเทศอินเดีย ณ  บริเวณเขตชายแดนประเทศเนปาลในปัจจุบันราวสองพันห้า ร้อยกว่าปี พระพุทธองค์ได้รู้แจ้งธรรมชาติของความจริงแท้ด้วยตนเอง และด้วยสมาธิญาณที่ลึกซึ้ง พระองค์บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้โดยสิ้นเชิง ขจัดความทุกข์ ความวุ่นวายสับสนทั้งปวงของชีวิต พระองค์ทรงบำเพ็ญชีวิตสั่งสอนผู้คนด้วยญาณทัศนะ ชี้ทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิต                                    

Top