สัจนิยม: รากฐานของหนทางแห่งพระพุทธศาสนาและเป้าหมายของหนทาง

พระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจสี่ในการปฐมเทศนาหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงสาธิตให้เห็นว่าการนำทั้งสี่ประการนี้ไปใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนั้นต้องอาศัยความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับมุมมองทางพระพุทธศาสนาเรื่องความเป็นจริง (ความจริงสองประการ) และ ความเข้าใจถ่องแท้เรื่องเป้าหมายสุดท้าย กอปรกับวิธีการเพื่อไปให้ถึงจุดนั้น (พระรัตนตรัย) ในบทประพันธ์อันรวบรัดนี้ องค์สมเด็จดาไลลามะทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ล้ำลึกของด้านต่าง ๆ ที่สำคัญเหล่านี้ การวิเคราะห์บทประพันธ์นี้จึงสาธิตให้เห็นถึงวิธีการสะท้อนความคิดและกลั่นกรองบทสรุปสำคัญทั้งหลายด้วยการผสมผสานหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน

Top