Chủ Nghĩa Hiện Thực: Nền Tảng Cho Đường Tu Và Mục Tiêu Của Đạo Phật

Sau khi giác ngộ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết Tứ Diệu Đế trong lần chuyển pháp luân đầu tiên. Trong quãng đời còn lại, Ngài đã chứng minh rằng cách áp dụng bốn điều này cho sự tiến triển trên đường tu sẽ đòi hỏi kiến thức và sự phân tích quan kiến về thực tại của đạo Phật (nhị đế), cũng như sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu cuối cùng và phương tiện để đạt được điều đó (Tam Bảo). Trong một vần kệ ngắn gọn, Đức Dalai Lama đã nêu ra mối quan hệ sâu sắc giữa các khía cạnh thiết yếu này. Việc phân tích câu kệ này cho thấy cách làm thế nào để quán chiếu và đi đến kết luận quan trọng, bằng cách kết hợp các giáo huấn chính trong đạo Phật.

Top