ਸੇਂਜਬ ਸੇਰਕੋਂਗ ਰਿਨਪੋਚੇ II ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਅਲੈਕਸ ਬਰਜ਼ਿਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੇਂਜਬ ਸੇਰਕੋਂਗ ਰਿਨਪੋਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਰਜ਼ਿਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੈਕਸ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਲੈਕਸ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

22 ਨਵੰਬਰ, 2008
ਸੇਂਜਬ ਸੇਰਕੋਂਗ ਤੁਲਕੂ

Top