پیامی از تسِنژاب سرکونگ رینپوچه

پیام

۲۲ نوامبر، ۲۰۰۸

الکس برزین مرید و مترجم تسِنژاب سرکونگ رینپوچه پیشین بود و ما رابطه دارمایی نزدیک و صمیمی خود را بدون انقطاع در زندگی حاضر ادامه داده‌ایم. آرشیوهای برزین نه تنها بسیاری از تعلیمات پیشکسوت من را، که الکس ترجمه کرده، دربر دارد؛ بلکه مطالب آموزشی دقیقی را ارائه می‌کند که الکس، بر اساس آنچه از وی آموخته، تدریس می‌کند. من بسیار خوشوقتم که او سنت بسیط غیر فرقه‌ای بودن پیشکسوت مرا دنبال نموده و از طریق وب-سایت خود آن را به زبان‌های متفاوت در دسترس دریافت کنندگان بی‌شماری قرار داده است.

از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این کار گسترش یابد و وب-سایت مذکور به عنوان یک منبع موثق و مشوق نسل‌های آینده بر جای بماند. امیدوارم بصیرتی که مردم از این راستا به دست می‌آورند، به سرعت راهنمای آنها برای نیل به روشن‌ضمیری شود.

(امضا)

Top