วิธีการเพิ่มความกรุณา

How zo develop compassion clay banks unsplash

เราทั้งหมดเกิดมาพร้อมกับความกรุณา คือ เราปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์นั้น ความกรุณานี้สามารถเพิ่มพัฒนาได้ ยังให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ตนเองและผู้อื่น

วิธีการที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเพิ่มพัฒนาความกรุณา คือ  จำกัดให้ความกรุณาแก่เฉพาะกลุ่มคนที่เราพบปะติดต่อในชีวิตประจำวันหรือในสื่อออน์ไลน์ก่อน หรือแม้แต่สัตว์ก็ได้ แล้วค่อยๆฝึกแผ่ความกรุณาถึงทุกคน ทั้งคนที่เรารัก คนแปลกหน้า และคนที่เราไม่ชอบเลย เราทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ จนกระทั่งว่าความกรุณานี้แผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกใบนี้ แม้แต่เจ้าแมลงสาบด้วย !

ความกรุณามีทั้งอารมณ์และเหตุผลที่เป็นองค์ประกอบ ในทางอารมณ์ เราสำนึกถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยกันของชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ เศรษฐกิจโลกและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องมือข้าวของ บ้าน พาหนะและสิ่งอื่นๆ มาจากความยากลำบากของผู้อื่น หากไม่มีคนเหล่านี้แล้ว เราก็คงจะไม่มีถนนใช้ ไม่มีไฟฟ้าประปา เชื้อเพลิง และอาหาร เพียงแค่นี้ เราเกิดสำนึกบุญคุณ มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุข พร้อมก่อเกิดความรักที่มีใจที่อบอุ่น ยิ่งเราเกิดความซาบซึ้งบุญคุณพวกเขามากเท่าใด เราก็ยิ่งเกิดความรักและชื่นชมพวกเขามากยิ่งขึ้นเท่านั้น เปรียบได้กับความรู้สึกของแม่ที่ทุกข์ระทมหากลูกของตนประสบสิ่งเลวร้าย เราเศร้าเสียใจกับความโชคร้ายของคนอื่น ความเศร้าเสียใจนี้ต่างจากความสมเพชหรือเวทนา เรารู้สึกสงสารจับใจดั่งราวกับว่าปัญหาของเขาเป็นปัญหาของตนเอง

ในทางเหตุผล ความกรุณาแผ่ไปถึงทุกผู้ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเป็นเรื่องเห็นเด่นชัด แต่ยังมีบางข้อที่ยังไม่มีใครเห็นคือ  คนทุกคนมีความต้องการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการพบสุข หมดทุกข์ ข้อนี้เป็นความจริง ไม่ว่าคนนั้นจะใกล้ชิดสนิทสนมกับเราหรือไม่ก็ตาม หรือไม่ว่าจะทำอะไรให้กับเรา แม้ว่าเขาอาจทำร้ายเรา นำความเสียหายอย่างมหันต์ แต่เขาทำไปเพราะอวิชชาหรือความไม่รู้ ความสับสนและการหลงผิด คิดหลงไปว่าสิ่งนั้นจะนำประโยชน์สู่พวกเขาและสังคม คนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วโดยสันดาน ไม่มีใครชั่วโดยสันดาน ด้วยเหตุนี้ การมีความกรุณาต่อพวกเขาเป็นสิ่งสมเหตุสมผลและสมควร ตราบใดที่เราไม่ต้องการทุกข์ คนอื่นก็เหมือนกับเรา

การทำสมาธิเพื่อความกรุณา

การฝึกฝนเพื่อเกิดความกรุณามีความเข้มข้นทุกระดับ ขั้นต้น เราจดจ่อที่ความทุกข์ของคนที่เรารัก ต่อจากนั้นไปสู่คนที่เรารู้สึกเฉยๆ และท้ายสุดไปสู่คนที่เราไม่ชอบ สุดท้ายเราก็ไปที่คนทุกคน ทุกๆที่ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

เราแผ่ความรู้สึกทั้งสามนี้ในแต่ละทุกระดับขั้น

  • จะเยี่ยมมากถ้าหากพวกเขาพ้นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์
  • ขอให้พวกเขาพ้นทุกข์ทีเถิด ฉันอยากให้พวกเขาพ้นทุกข์
  • ขอให้ฉันช่วยพวกเขาให้พ้นทุกข์ทีเถิด

สรุป ความกรุณาคือการต้องการช่วยผู้อื่นให้พ้นจากปัญหา และผ่านพ้นทุกข์ไปได้ ปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยวิธีที่เป็นจริง หมายถึงว่า สถานการณ์ทุกอย่างมีความหวัง  ในพุทธศาสนา ความกรุณา คือ สภาพภาวะจิตที่พร้อมด้วยการกระทำในทุกขณะเพื่อมุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

Top