สมณสาส์นจากองค์ดาไลลามะเนื่องในวันวิสาขบูชา

Study buddhism life of buddha

อาตมามีความยินดีเป็นอย่างมาก ในการกล่าวคำปราศรัยทักทาย พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วมุมโลก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในวันนี้

พระพุทธเจ้าศากยมุณีประสูติที่เมืองลุมพินี ตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา และดับขันธ์ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเมื่อ 2600 ปีล่วงมาแล้ว แต่อาตมาเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็นสากล และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตผู้คนแม้จนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยช่วยเหลือสรรพสัตว์ จึงได้ตรัสรู้ความจริง และใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเป็นพระภิกษุสงฆ์เที่ยวจาริกสั่งสอนธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกคนที่ต้องการสดับฟังคำสั่งสอนจากพระองค์ท่าน คำสอนนั้นได้แก่ อิทัปปัจจยตา คือ สรรพสิ่งมีเหตุและผลอิงอาศัยสัมพันธ์กันและกัน และการไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น แต่ให้ความช่วยเหลือผู้คนตราบเท่าที่ตนจะทำได้ คำสอนทั้งสองนี้เน้นยํ้าถึง อหิงสา คือ การไม่ใช้ความรุนเเรงในแนวทางประพฤติปฏิบัติ หลักการอหิงสานี้ยังคงเป็นคำสอนหนึ่งในคำสอนอื่นๆ ที่สำคัญและทรงพลังมากที่สุดในโลกปัจจุบัน เพราะการไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นนี้ ต้องอาศัยความกรุณาเป็นหลักธรรมในการช่วยเหลือมวลหมู่สรรพสัตว์

ปัจจุบันที่โลกต้องพึ่งพิงอาศัยกันและกันเป็นอย่างมากในเวลาขณะนี้ ความสุขและความอยู่ดีกินดีของเราทุกคนขึ้นอยู่กับคนอื่นเป็นจำนวนมาก ในวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย ที่เราต้องยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติในความร่วมมือร่วมใจกัน แม้ในระดับผิวเผิน เราแตกต่างกัน แต่เราทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อบรรลุสันติภาพและความสุข ธรรมปฏิบัติบางหมวดที่สอนเรื่องการฝึกจิตจากการทำสมาธิภาวนาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ การฝึกปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบ และยังผลให้เกิดความรัก ความกรุณา ความเมตตาและขันติธรรมได้นั้น เราต้องปฏิบัติในทุกๆวัน

ในอดีตนั้น ชาวพุทธในที่ต่างๆทั่วโลกรู้จักเพื่อนชาวพุทธด้วยกันน้อยเหลือเกิน ส่งผลให้เราขาดการรับรู้และชื่นชมเห็นคุณค่าว่า พวกเราต่างมีสิ่งที่คล้ายกันมากเหลือเกิน ในปัจจุบัน พุทธศาสนาในสายต่างๆที่ถือกำเนิดในดินแดนที่ต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ที่มีหลักปฏิบัติและคำสอนที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี ต่างก็ได้มีโอกาสอันดีงาม ได้มาพบปะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

อาตมาในฐานะพระภิกษุสงฆ์ชาวธิเบตรูปหนึ่ง ถือว่าตนเองเป็นธรรมทายาทผู้สืบทอดแนวทางการศึกษาพุทธศาสนานาลันทา การศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยนาลันทาในเวลานั้น เน้นการเรียนการสอนในศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเหตุผลและตรรกวิทยาเชิงพุทธ ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการเจริญรุ่งเรืองสูงสุดและเป็นยุคทองของอินเดีย ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนในศตวรรษที่ 21 การศึกษาคำสอนพุทธศาสนาในแนวทางการวิเคราะห์ที่ในอดีตเคยทำมานั้น สำคัญมากกว่าการศึกษาพุทธศาสนาในทางความเชื่อหรือศรัทธาเพียงอย่างเดียว

โลกเราเปลี่ยนไปมากเหลือเกินหลังจากสมัยพุทธกาล วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องฟิสิกส์ได้อย่างน่าพิศวง วิทยาศาสตร์เชิงพุทธก็ได้พูดถึงประสบการณ์ส่วนตนของการทำงานร่วมกันระหว่างจิตและอารมณ์ไว้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ความรู้ทั้งสองฝ่ายนี้ต่างมีเนื้อหาความรู้ที่สำคัญช่วยเสริมกันและกัน อาตมาเชื่อว่าเมื่ออาศัยความเข้าใจของสองศาสตร์นี้แล้ว จะช่วยให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์ในทางกาย อารมณ์ และความผาสุกของสังคม

เราในฐานะเป็นชาวพุทธผู้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ แต่คำสอนนั้นจะมีคุณค่ามีความหมายก็ต่อเมื่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนอื่นๆ เราต้องร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา เพราะโดยความจริงพื้นฐานแล้ว ศาสนาทุกศาสนาสอนเหมือนกันในเรื่องความสุขของมวลมนุษยชาติ และในช่วงเวลายากลำบากที่โลกเรากำลังประสบนี้ เรากำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางด้านสุขภาพอนามัย และเป็นที่น่าเศร้าใจที่เราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวและเพื่อนฝูง เราต้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวหนึ่ง และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กันและกันด้วยใจที่กรุณา เพราะการร่วมมือสมัครสมานสามัคคีนี้เท่านั้น จะรับมือกับการท้าทายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนี้ได้

ดาไลลามะ  วันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 ผู้แปล : ประสงค์ กิตตินันทชัย

Top