สาส์นจากพระอาจารย์เซนชับ เซอคง รินโปเช ที่สอง

อเล็กซ์ เบอร์ซิ่นเป็นศิษย์คนสำคัญและเป็นล่ามแปลให้กับพระอาจารย์เซนชับ เซอคง รินโปเช ซึ่งในอดีต เคยดำรงตำแหน่งที่อาตมาดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งอล็กซ์และอาตมายังคงมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดสนิทสนมกันดีในทางธรรมะตลอดเรื่อยมาในปัจจุบันนี้เช่นกัน หอจอหมายเหตุเบอร์ซิ่น เก็บรวบรวมคำสอนมากมายของพระอาจารย์องค์ก่อน ที่อเล็กซ์ได้ถ่ายทอดแปลงานของท่านออกมา และผลงานทางธรรมของอเล็กซ์เองที่นับว่าเป็นคำสอนทางธรรมที่ชัดเจนมากมาย อันเป็นผลพวงจาก ช่วงเวลาที่อเล็กซ์ศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์ท่าน อาตมายินดีเป็นอย่างมากที่อเล็กซ์ยังคงมีอุตสาหะ ดำเนินงานของพระอาจารย์ต่อ ซึ่งเป็นงานคงไว้ในทางจารีตคำสอนอย่างกว้างๆรวมๆ และเป็นคำสอน ที่ไม่ได้แบ่งแยกนิกายใดๆ ช่วยให้งานของท่านเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ เป็นภาษาต่างๆหลายภาษาไปทั่วโลก

อาตมาขอสวดมนต์ภาวนาให้งานของโยมอเล็กซ์ได้ขยายเติบโต และเว็บไซด์ของท่านได้เป็นแหล่งความรู้ ที่ถูกต้อง และเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นหลัง ขอให้ผลบุญกุศลนี้ที่ท่านทั้งหลายได้จากการศึกษา ธรรมปฏิบัตินี้ เป็นปัญญาให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็ว

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เซนชับ เซอคง ตุลกู

ผู้แปล : ประสงค์ กิตตินันทชัย

Top