Study buddhism shantideva

พระศันติเทวา

พระศันติเทวา (ศตวรรษที่ 8) คำสอนของท่าน ถือเป็นแหล่งคำสอนพุทธศาสนาอินเดียที่สำคัญในคำสอนเรื่องพระโพธิสัตย์ คำสอนนี้มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาแบบธิเบตทุกสายนิกาย โดยเฉพาะคำสอนหลักปฏิบัติอันว่าด้วยเรื่องทศบารมีหกประการ

Top