Madhyamika

A follower of the Madhyamaka school of Indian Buddhism.

Tibetan: dbu-ma-pa

J Hopkins: Middle Way School, Mādhyamika.


Other languages

Deutsch: Madhyamika
Tiếng Việt: hành giả phái Trung Quán
Top