Madhyamika

A follower of the Madhyamaka school of Indian Buddhism.

Tibetan: dbu-ma-pa

J. Hopkins: Middle way school, mādhyamika.


Other languages

Deutsch: Madhyamika
Tiếng Việt: Hành giả phái trung quán
Top