Madhyamika

A follower of the Madhyamaka school of Indian Buddhism.

Tibetan: དབུ་མ་པ། dbu-ma-pa

Sanskrit: mādhyamika


Other languages

Deutsch: Madhyamika
Español: Madyamika
Русский: Мадхьямика
Tiếng Việt: Hành giả phái trung quán
Top