quarter-monthly assembly

Tibetan: gso-sbyong

Sanskrit: uposhadha


Other languages

Русский: собрания четыре раза в месяц
Tiếng Việt: lễ Phát Lồ Sám Hối bốn lần mỗi tháng
Top