Quarter-monthly assembly

Tibetan: gso-sbyong

Sanskrit: uposhadha


Other languages

Русский: Собрания четыре раза в месяц
Tiếng Việt: Lễ phát lồ sám hối bốn lần mỗi tháng
Top