Yogini

Tibetan: rnal-'byor-ma


Other languages

العربية: يوغيني
Deutsch: Yogini
Tiếng Việt: Nữ hành giả du già
Top