yogini

Tibetan: rnal-'byor-ma


Other languages

العربية: يوغيني
Deutsch: yogini
Tiếng Việt: nữ hành giả du già
Top