Study buddhism what is ethics

ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਵਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੈਤਿਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ: ਇਹ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। – ਧੰਮਪੱਦ: ਫੁੱਲ, ਆਇਤ 49

"ਫਿਰ ਕੀ" ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸਥਿਰ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ

ਬੋਧੀ ਅਭਿਆਸ ਆਮ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਿੱਬਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ 253 ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਕ ਬੋਧੀ "ਪੰਜ ਲੇਕ ਸਿਧਾਂਤ" ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ:

  • ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
  • ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
  • ਅਣਉਚਿਤ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
  • ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
  • ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ? ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਨ: ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।

Top