หลักศรัทธาพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน 10 ข้อ

10%20basic%20buddhist%20beliefs
  1. คนทุกคนต้องการมีความสุขในชีวิตมากกว่านี้ แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าความสุขในชีวิตคืออะไร และจะเข้าถึงความสุขนั้นได้อย่างไร
  2. อารมณ์และทัศนคติในชีวิตมีผลต่อความรู้สึกของเรา เมื่อเราฝึกปฏิบัติธรรมอย่างดี เราสามารถกำจัดอารมณ์หรือทัศนคติที่เป็นโทษออกไปได้ และพัฒนาหรือเปลี่ยนอารมณ์และทัศนคตินั้นให้เป็นคุณได้ ส่งผลให้ชีวิตมีสุขและสมปราถนามากขึ้น
  3. อารมณ์รบกวนเหล่านี้  เช่นความโกรธ ความกลัว ความโลภ และการยึดมั่นถือมั่น ทำให้ใจไม่สงบ และขาดการควบคุมตน ธรรมปฏิบัติช่วยให้เกิดอิสรภาพ จากการควบคุมอารมณ์เหล่านี้
  4. การกระทำใดๆที่เกิดจากความโกรธ ความโลภ จะก่อปัญหาให้กับเรา และชีวิตก็ไม่มีความสุข ธรรมปฏิบัติช่วยให้ใจสงบขึ้น มีความคิดที่ชัดเจน และจะทำการใดๆก็มีสติปัญญานำทาง
  5. อารมณ์ที่เป็นคุณ ได้แก่ ความรัก ความเมตตา ความอดทนและความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราคงความสงบ มีจิตใจเปิดเผย มีความคิดที่ชัดเจน และมีความสุขมากยิ่งขึ้น ธรรมปฏิบัติช่วยให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาอารมณ์ที่เป็นคุณเหล่านี้
  6. การกระทำและความคิดที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง หรือเห็นแก่ตนเอง ปิดกั้นเราจากคนอื่น ทำให้เราไม่มีความสุข ธรรมปฏิบัติช่วยให้เราเอาชนะสิ่งเหล่านี้
  7. เมื่อเรามีความเข้าใจว่าสรรพสิ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกัน และการอยู่รอดของเรา ขึ้นอยู่กับการที่เราทั้งหลายเปิดใจให้กันและกัน เราเกิดความรู้สึกห่วงใยผู้อื่น และชีวิตเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
  8. เรามักจะเกิดอุปาทาน คิดฝันจินตนาการเกินไปจากความเป็นจริง เมื่อเรามองตนเองและผู้อื่นจากความสับสนหรือความไม่รู้นั้นๆ และเชื่อหรือถือเอาว่าอุปาทานนั้นเป็นจริง เราก็จะมีปัญหากับตนเองและผู้อื่น
  9. ความเข้าใจที่ถูกต้องช่วยกำจัดความสับสนและเห็นความเป็นจริง ข้อนี้จะช่วยให้เราแก้ปัญหาอย่างสงบและฉลาดเมื่อยามชีวิตมีปัญหา
  10. การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีขึ้น เป็นงานท้าทายตลอดชีวิต แต่ก็เป็นชีวิตที่มีความหมายมากที่สุด
Top