ความกรุณาคืออะไร

ในพุทธศาสนา ความกรุณาหมายถึง ความปราถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์นั้น ความกรุณานี้เปรียบเสมือนความรู้สึกที่เรารู้สึกแทนผู้อื่น โดยเฉพาะในยามที่พวกเราประสบความทุกข์เข็ญอย่างเดียวกัน ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ประสบกับความทุกข์ยากดั่งที่คนอื่นพานพบ แต่การเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ เรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับที่พวกเขารู้สึกเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ลองคิดดูให้ดีว่า เราเองก็ต้องการที่จะหลุดพ้นจากทุกข์มากเพียงใด เมื่อนั้น เราก็เกิดความรู้สึกอย่างเเรงกล้า คือ อยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นและมีอิสรภาพเช่นเดียวกับเรา

ความรักและความกรุณาเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟื่อย หากปราศจากความรักและความกรุณาแล้ว มนุษยชาติก็ไม่อาจรอดได้  - องค์ดาไลลามะที่ 14

ความกรุณาคือ การเปิดหัวใจและใจของตนแก่ผู้อื่น ให้เราหลุดพ้นจากกรงขังความคิดแห่งตนที่โดดเดี่ยว พวกเราต่างมีปัญหาชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น แต่เมื่อเรารู้สึกเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้แล้ว เราก็อาจเอาชนะจากการแยกตนเองอย่างโดดเดี่ยว และความวิตกกังวลใดๆ วิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแจ้งว่า ความกรุณาช่วยให้เรามีความสุข และมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพียงใด การรู้สึกจริงๆถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ของผู้อื่น และต้องการช่วยเหลือเขาเหล่านั้น ย่อมให้เราเกิดความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นภายในตน ถ้าเราฝึกความกรุณาให้ถึงพร้อมแล้วในใจตน นั่นเป็นแหล่งหรือที่มาแห่งความผาสุกอย่างแท้จริง

ความกรุณาควรพร้อมด้วยการกระทำ คือ ชักนำเราให้เกิดความรับผิดชอบที่จะช่วยคลายความทุกข์ผู้อื่น การยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะทำได้ไม่มาก แต่เราก็จะทำเสมอเมื่อสามารถทำได้ เป็นเพราะว่าเราทนยืนนิ่งเห็นผู้คนทุกข์และเจ็บปวดไม่ได้

ความกรุณาจะสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดเมื่อกระทำพร้อมคู่ไปด้วยกับความรู้และปัญญา เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมอย่างถูกต้อง ถ้าเรามีวุฒิทางอารมณ์ที่ดีเพียงพอ เราก็ไม่เศร้าเสียใจหรือรู้สึกท้อแท้ เมื่อเราไม่อาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ หรือคำแนะนำที่ให้ไปไม่ได้ผล ความกรุณาเป็นแรงดลใจอย่างแรงกล้าที่สุดเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องที่ตนมี และพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตน

Top