What is compassion

ໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ, ຄວາມເຫັນໃຈແມ່ນຄວາມປາຖະໜາໃຫ້ຜູ້ອື່ນພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ສາເຫດຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານ. ມັນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງການເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອື່ນ, ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເຮົາໄດ້ຜ່ານຄວາມເຈັບປວດອັນດຽວກັນມາແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະບໍ່ເຄີຍປະສົບກັບສິ່ງທີ່ເຂົາກຳລັງຜ່ານຢູ່, ເຮົາກໍສາມາດເອົາໃຈເຮົາໄປໃສ່ໃຈເຂົາ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າມັນຮ້າຍແຮງຊ່ຳໃດ. ການຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າເຮົາຢາກຈະພົ້ນຈາກມັນຫຼາຍປານໃດ, ເຮົາກໍຈະປາຖະໜາໃຫ້ຜູ້ອື່ນຫຼຸດພົ້ນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມເຫັນໃຈ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງຟູມເຟືອຍ. ຖ້າປາສະຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ມວນມະນຸດກໍມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ໄດ້. - ອົງພຣະດາໄລ ລາມະ ທີ 14

ຄວາມເຫັນໃຈ ຈະເປີດຈິດ ແລະ ໃຈເຮົາສູ່ຜູ້ອື່ນ, ໄຂໃຫ້ເຮົາອອກຈາກກອບອັນໂດດດ່ຽວທີ່ເຮົາຂັງຕົນເອງໄວ້ໃນການຄິດເຖິງແຕ່ຕົນເອງ. ເຮົາທັງໝົດເປັນຄືກັນໃນການພົບບັນຫາໃນຊີວິດ ແລະ, ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ອື່ນ, ເຮົາຈະເອົາຊະນະຄວາມໂດດດ່ຽວ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈໄດ້. ການເປັນຄົນເຫັນໃຈໄດ້ຖືກຢືນຢັນທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນສຸກຂຶ້ນ ແລະ ຮູ້ສຶກປອດໄພຂຶ້ນ. ການຖືຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຜູ້ອື່ນເປັນເລື່ອງຈິງຈັງ ແລະ ການຢາກຊ່ວຍຈະໃຫ້ພະລັງພາຍໃນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບເຮົາ. ຖ້າເຮົາຝຶກຕົນເອງໃຫ້ພັດທະນາຄວາມເຫັນໃຈ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ມາຂອງສະຫວັດດີພາບອັນເລິກເຊິ່ງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄວາມເຫັນໃຈຄວນເປັນສິ່ງກະຕືລືລົ້ນ, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຮົາຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຜູ້ອື່ນ. ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການຊ່ວຍອາດມີຈຳກັດ, ແຕ່ແນວໃດເຮົາກໍເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ເພາະມັນຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຢືນຢູ່ຊື່ໆ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນກຳລັງທຸກ ຫຼື ຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດ.

ຄວາມເຫັນໃຈຈະມີປະສິທິພາບທີ່ສຸດເມື່ອບວກກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປັນຍາ, ເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກ. ຖ້າເຮົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະບໍ່ອາລົມເສຍ ຫຼື ຖອດໃຈເມື່ອເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮົາສະເໜີໄປນັ້ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ຄວາມເຫັນໃຈຈະກາຍເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ແຮງທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາຊະນະຂໍ້ຜິດພາດຂອງເຮົາ ແລະ ພັດທະນາສັກກະຍະພາບທີ່ເຕັມປ່ຽມຂອງເຮົາ.

Top