prakrti

Tibetan: spyi'i gtso-bo


Other languages

العربية: براكرتى
Tiếng Việt: tự tính
: 原质
: 原質
Top