ครูทางศาสนา

หลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาถือว่าเป็นธรรมะที่แท้เมื่อคำสอนนั้นมาจากแหล่งคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า โดยผ่านการสืบทอดจากคณาาจารย์ที่ศึกษาปฎิบัติกันมา เมื่อเราเกิดความเชื่อมั่นในคำสอนนั้น เราก็จะมุ่งฝึกฝนตามคำสอนนั้น โดยรู้ว่าเมื่อเข้าใจและปรับใช้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นประโยชน์ตามที่เรามุ่งหวัง
Study buddhism buddha 410

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุณี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา มีชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อ สองพันห้าร้อยปี ภายหลังที่พระองค์ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลก ให้เห็นว่าทุกคนสามารถบรรลุรู้แจ้งเช่น เดียวกับพระองค์
Study buddhism nagarjuna 400

พระนาคารชุน

พระนาคารชุนเป็นพระปรมาจารย์ชาวอิน เดียรูปหนึ่งที่อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องหลักการศูนยตา
Study buddhism aryadeva 400

พระอารยเทพ

พระอารยเทพ มีชีวิตในช่วงกลางศตวรรษที่สองถึงศตวรรษที่สาม เป็นศิษย์เอกของพระนาคารชุน ท่านได้ทรงอธิบายและขยายแจกแจงคำสอนของท่านนาคารชุนเรื่องความว่าง
Study buddhism shantideva

พระศันติเทวา

พระศันติเทวาเป็นพระเถราจารย์ชาวอินเดียรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง ท่านได้อธิบายหลักคำสอนและหลักปฏิบัติในคำสอนโพธิสัตย์
Study buddhism atisha 400

พระอติสะ

พระอติสะเป็นผู้นำเอาพุทธศาสนาจากอินเดียไปเผยแพร่อีกครั้งในธิเบต หลังจากพุทธศาสนาที่นั้นเสื่อมลงชั่วขณะ
Study buddhism gampopa 400

กัมโปปะ

กัมโปปะเป็นศิษย์เอกของปรมาจารย์มิลาเรปะในสายนิกายคันจู
Study buddhism tsongkhapa 400

สองขะปะ

สองขะปะเป็นผู้ก่อตั้งนิกายเกลุคปะในพุทธศาสนาทิเบต
Study buddhism dalai lama web

องค์ดาไลลามะที่ 14

องค์ดาไลลามะที่ 14 ท่านเป็นประมุธพุทธศาสนาธิเบต พระองค์ท่านได้รับรางวัลโนเบิล สาขาสันติภาพ พระองค์ท่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญในหลักคำสอนเรื่องอหิงสาและความกรุณา
Study buddhism ling rinpoche 400

ยงซิน ลิง รินโปเช

ยงซิน ลิง รินโปเช เป็นพระอาจารย์อาวุโสขององค์ดาไล ลามะที่ 14 และมีตำแหน่งเป็นประมุธองค์ที่ 97 พุทธศาสนานิกายเกลุคปะ
Study buddhism tsenzhab 500

เซนชับ เซอคง รินโปเช

เซนชับ เซอคง รินโปเช เป็นหนึ่งในคณาจารย์และคู่โต้วาทีขององค์ดาไลลามะที่ 14 ท่านยังเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยมในคำสอนพุทธศาสนาธิเบตทุกสายนิกายอีกด้วย
Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

เซนชับ เซอคง รินโปเชที่สอง

เซนชับ เซอคง รินโปเชที่สอง ท่านเป็นตุลกูกลับชาติมาเกิดของเซนชับ เซอคง รินโปเช
Study buddhism geshe ngawang dhargyey

เกเช นาวัง ดากเย

เป็นครูบุกเบิกงานด้านพุทธศาสนาแก่ชาวตะวันตกที่หอสมุดเอกสารพุทธศาสนาที่เมืองธรรมศาลา ในประเทศอินเดีย
Top