Thực Hành Đạo Đức Phổ Quát

Tâm trí con người là cội nguồn, và nếu như nó được hướng dẫn một cách đúng đắn, thì sẽ là giải pháp cho tất cả vấn đề của chúng ta. Những người có học thức cao, nhưng không có lòng tốt, thì có nguy cơ rơi vào tình trạng lo lắng, bồn chồn, là kết quả của lòng tham không đáy. Kiến thức về vật chất có thể dễ dàng trở thành nguồn gốc của tư tưởng và cảm xúc tiêu cực. Ngược lại, sự hiểu biết chân thật về các giá trị tinh thần sẽ đưa đến sự an lạc. - Đức Dalai Lama thứ 14

Ở Trung Tâm Đạo Đức Và Giá Trị Chuyển Hóa (Center for Ethics and Transformative Values) của Đức Dalai Lama, ở Viện Kỹ Thuật Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology), khi Đức Dalai Lama giải thích lý do tại sao chúng ta cần phải nói về đạo đức phổ quát, thì Ngài nói rằng một thành phần đáng kể trong số bảy tỷ người trên hành tinh này không có bất kỳ đức tin nào, và tuyên bố rằng chúng ta không thể cung cấp cho những người này một hệ thống luyện tâm, được thành lập dựa vào một tôn giáo nào. Ngài nói rằng điều rất quan trọng là hệ thống đào tạo này sẽ được thành lập dựa vào nền giáo dục thế tục.

Khi ấy, cuộc khủng hoảng tài chánh mới vừa bùng nổ ở Mỹ, và cũng trong dịp đó, Ngài nói rằng hầu hết các nhà lãnh đạo ở Wall Street đều xuất thân từ các trường Đại Học Ivy League. Làm thế nào mà lòng tham và gian lận quá lộ liễu trong cuộc khủng hoảng lại không được giải quyết vào thời điểm mà những người này đang đi học? Giờ đây, trung tâm này ở MIT đang tham gia vào việc học hỏi cách giải quyết lòng tham, gian lận và tính tiêu cực, bằng cách thấu hiểu cảm xúc sẽ hình thành quyết định của mình như thế nào, và tác động lâu dài của những quyết định mà mình đưa ra.

Đức Dalai Lama cũng đã nói về cách áp dụng đạo đức phổ quát vào việc thực hành, và đề ra ba điểm:

  • Đạo đức kềm chế
  • Đạo đức về đức hạnh
  • Đạo đức của lòng vị tha và bi mẫn

Đạo đức kềm chế là làm thế nào để từ bỏ những tập khí tiêu cực của thân và khẩu. Ngài nói rằng thân thì thô lậu, còn tâm thì vi tế. Nếu như ta không thể kiểm soát cơ thể, thì có hy vọng gì để kiểm soát tâm trí? Trước tiên, bằng cách quan sát những thói quen tiêu cực của thân thể và lời nói, và sau đó là của tâm trí, chúng ta sẽ áp dụng đạo đức kềm chế, vì điều này sẽ giúp cho mình tham gia vào đạo đức của đức hạnh. Điều này có nghĩa là nâng cao hành vi tích cực, chẳng hạn như lòng bi mẫn, nhân từ, tha thứ và sáng suốt. Cuối cùng, điều này sẽ đưa mình đến đạo đức của lòng vị tha hay bi mẫn, mà qua đó, ta sẽ cống hiến đời mình cho tha nhân. 

Top