ཐུན་དྲུག་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

སྐད་ཡིག་གཞན།

༈ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་རྡོར་དྲིལ་བཟུང་ནས་མཆོད། །མདོ་སྔགས་ཆོས་བཟུང་ཉེས་སྤྱོད་མཐའ་དག་སྡོམ། །དགེ་ཚོགས་ཀུན་སྡུད་སྦྱིན་བཞིས་འགྲོ་དོན་བྱེད། །

Top