word empowerment

Tibetan: tshig-dbang


Other languages

Deutsch: Ermächtigung des Wortes
Tiếng Việt: quán đảnh ngôn từ

Related terms

Top