Бодь сэтгэл төрүүлэх тухай тайлбар, зөвлөгөө

Бодь сэтгэл төрүүлэх нь бодь сэтгэлийн суурь болох магад гарах сэтгэл төрүүлэхээр эхэлнэ. Бодь сэтгэл төрүүлэхэд сэтгэл, зүрхийг ариусган, сургах шаардлагатай. Ингэх явцад бүтээлд гэм хүргэх уур болон омгийн аюулаас зайлсхийнэ. Чин ариун бодь сэтгэлийг төлөвшүүлэх үед бид хамаг амьтанд тус болж чадах үүднээс Бурханы гэгээрсэн хутагт хүрэхийг зорьж байдаг. Ингээд бид биднийг үнэндээ хүн бүрд тус хүргэх чадвар, гэгээрэлд хүргэх тэр бүх бүтээлд орно. Тэдгээр бүтээлүүд нь зургаан барамид.

Top