Chỉ Giáo Và Lời Khuyên Về Việc Phát Bồ Đề Tâm

Việc phát bồ đề tâm khởi đầu bằng tâm xả ly, đó là nền tảng cho lòng bi. Nếu muốn phát tâm bi, thì cần phải tịnh hóa và luyện tâm. Trên đường tu, phải tránh nguy cơ của tâm sân hận và kiêu mạn, là những điều làm tổn hại việc tu tập của mình. Khi phát bồ đề tâm, ta sẽ ước nguyện thành tựu quả vị giác ngộ của một vị Phật, để có thể phổ độ tất cả chúng sinh. Rồi ta sẽ dấn thân vào tất cả những pháp tu sẽ thật sự sự đưa mình đến giác ngộ và khả năng làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Những pháp tu này là lục độ ba la mật.

Top