ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธ

บางครั้งเรารู้สึกหลงทาง ไม่รู้ว่าจะจัดการปัญหาที่ท้าทายในชีวิตได้อย่างไรดี รวมทั้งการที่จะบรรลุผลและเป้าหมายที่ดีได้ แม้แต่กระทั่งเราสะดุดคลําทางว่าจะ เข้ากับเพื่อนๆได้อย่างไรดี เมื่อเรามองดูคำสอนพุทธศาสนาแนวจารีต เราพบคำแนะนำ ในแนวทางปฏิบัติเป็นจำนวนมาก ที่กล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์กับทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกวัฒนธรรม

คุณสมบัติในการปลูกฝังเพื่อช่วยผู้อื่น

 • มีความเมตตากรุณาเป็นที่มั่น ที่จะให้ทั้งเวลา คำแนะนำ ความช่วยเหลือและสิ่งของ 
 • มีวินัยกับตนเอง พึงหลีกเลี่ยงหนทางที่นำไปสู่ความประพฤติที่เสื่อมทางวาจา และการกระทำ และยินยอมพร้อมใจช่วยเหลือผู้อื่นตราบเท่าที่จะทำได้
 • มีความอดทนอดกลั้น ในการช่วยเหลือผู้คนด้วยความยากลำบาก ไม่โกรธ ไม่รำคาญหรือหงุดหงิด
 • มีความกล้าหาญและอดทน มีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย แม้ว่าจะยากลำบากก็ตาม
 • มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ จิตใจเป็นหนึ่งเดียว ไม่วอกแวก
 • เห็นและแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือคุณอะไรคือโทษหรืออันตราย อะไรที่เหมาะสมที่ควร และอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร

ทางที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในทางดีงาม

 • มีความกรุณา เป็นผู้ให้ทั้งเวลา ความใส่ใจและพละกำลัง
 • พูดด้วยความเมตตา มีสติทั่วพร้อม ไม่เพียงแต่ว่าจะพูดเรื่องอะไร แต่เมื่อพูดไปแล้ว จะมีผลกับคนอื่นอย่างไร
 • มีวาจาและการกระทำที่ดีงาม ส่งเสริมแนะนำผู้อื่นให้เขาพัฒนาในทางที่ดีงาม
 • เป็นตัวอย่างที่ดี โดยปฏิบัติตามอย่างที่ตนเองพูด

วิธีบรรลุผลและเป้าหมายที่ดีงาม

 • มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายนั้นต้องเป็นจริงสมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ เเละมีความมั่นใจในศักยภาพของตนที่จะสำเร็จในเป้าหมายนั้น
 • มีวินัยควบคุมตน มุ่งไปที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียว ไม่วอกแวกเพราะจะไม่บรรลุผล
 • มีความกรุณา เสียสละเวลาและแรงกายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • เปิดใจกว้าง ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อยังผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ไม่กระทำการใดๆที่จะเสื่อมเสีย กลายเป็นอุปสรรค ขัดขว้างในการบรรลุเป้าหมายนั้น
 • ระมัดระวังต่อพฤติกรรมที่ขาดการรับผิดชอบ อันส่งผลต่อการทำงานเป็นหมู่คณะ
 • รู้เห็นพิจารณาอย่างแยบยลว่า อะไรดี อะไรเป็นโทษ หรือเป็นอุปสรรคขัดขวาง ความเจริญก้าวหน้า

คุณสมบัติในการบรรลุผลและเป้าหมายที่ดี

 • มีความพอเพียง ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ ไม่โลภเอาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
 • ไม่โกรธเคือง หรือประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 • มุ่งไปสู่เป้าหมายและประโยชน์ที่พึงได้เพื่อบรรลุผลสำเร็จ
 • ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้สงบมั่นคงในทุกสถานการณ์
 • พึงระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง อารมณ์และจิตใจก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นควรพัฒนาสุขภาพจิตและอารมณ์ไปในทางที่ดี
 • ทำใจให้สงบต่อผลที่ออกมาเมื่อได้ทำดีที่สุดแล้ว

วิธีการควบคุมตน

 • ไม่ควรจะทำการตัดสินใจใดๆในยามที่สิ้นท่าหมดหนทาง เพราะเราจะยอมทำในสิ่งที่ขาด กับหลักการของตน และจะเสียใจในภายหลัง
 • พึงหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นนอกจากคู่ครองตน เพราะจะเกิดปัญหา และความยุ่งยากตามมา
 • อย่าดิ้นร้นทะเยอทะยานในตำแหน่งอาชีพการงานที่สูง แต่เต็มไปด้วยความรับผิด ชอบมากมาย เพราะจะเสียทั้งเวลาและพลังงานของตนไปอย่างมาก
 • ไม่ควรให้ผู้อื่นมีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือตน จนต้องละทิ้งนิสัยที่ดี เช่นท่านเคยมีนิสัยที่ดีในการกินที่ถูกสุขลักษณะ ไม่สูบบุหรี่ ออกกำลังกาย ไม่งั้นแล้วสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจะเสื่อมเสียลง
 • อย่าสมัครหรือผูกมัดตนเองทำในสิ่งที่ทำไม่สำเร็จเพราะจะสูญเสียความมั่นใจในตน
 • เว้นจากการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ เพราะจะส่งผลร้ายมาให้

คุณสมบัติในการพัฒนาตนให้หลีกหนีจากปัญหาในยามท้าทาย

 • ควบคุมตน ไม่ตื่นตระหนกตกใจง่าย เมื่อมีคนสรรเสริญหรือครหา
 • พึงมีสติระลึกทั่วพร้อมอยู่เสมอ ไม่พึ่งพิงบุคคลที่รักที่ชอบ และโกรธเกลียดคนที่ชัง
 • ไม่ประพฤติตนที่ขัดกับหลักการที่ดีที่ถูกต้อง
 • ไม่หลงใหลในวัตถุสิ่งของหรือความมั่งคั่ง จนลืมหรือทิ้งเป้าหมายสำคัญของตน
 • ไม่เสียใจหรือโทษตนเองในยามเจ็บป่วย แต่ถือเอาสิ่งนั้นเป็นพลังก้าวข้าม และพัฒนาตนให้เข้มแข็งอดทนจากภายใน
 • พยายามเอาชนะอุปสรรคข้อด้อย หรือข้อจำกัดของตน และพัฒนาตนให้เกิดศักยภาพเต็มที่ทุกเวลา
Top